ข่าวประชาสัมพันธ์
สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 31 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 89 คน)
 

            ร้อยตำรวจตรีหญิงสุนันทา ยอดระยับ สรรพากรพื้นที่ราชบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ได้กระทำการบริจาคให้แก่ส่วนราชการตามโครงการของทางราชการ หรือบริจาคผ่านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ได้แจ้งชื่อต่อกรมสรรพากรเพื่อเป็นสื่อกลางในการเป็นตัวแทนรับบริจาค สามารถนำเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

            1.ผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำเงินบริจาคมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้เท่าจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นๆแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ

            2.ผู้บริจาคที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถหักเป็นรายจ่ายได้เท่าจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพื่อการศึกษาและรายจ่าย เพื่อการกีฬาแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

            3.ผู้บริจาคที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำสินค้าของตนเองหรือที่ได้ซื้อมาไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

            เพื่อสิทธิประโยชน์ในทางภาษีของท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ RD Call Center โทร. 1161 หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี โทร.  0 3271 9500

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี