ข่าวประชาสัมพันธ์
ใกล้สิ้นสุดการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) ปี 2561

วันที่ 31 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 48 คน)
 

             ร้อยตำรวจตรีหญิงสุนันทา ยอดระยับ สรรพากรพื้นที่ราชบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทราบว่า ขณะนี้ใกล้หมดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51)สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯสามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของกิจการ พร้อมชำระภาษีผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.rd.go.th ได้จนถึงวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561สามารถ Download แบบ ภ.ง.ด.51 พร้อมทั้งศึกษาวิธีการกรอกแบบแสดงรายการฯได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หัวข้อ DOWNLOAD>แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง/คำขอต่างๆ> ภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือด้วยการ Scan QR Code ที่อยู่ด้านหน้าแบบแสดงรายการฯ      

เพื่อสิทธิประโยชน์ในทางภาษีของท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ RD Call Center โทร. 1161 หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี โทร.  0 3271 9500

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี