ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรี “ร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” สถานการณ์โรคไข้เลือกออกจังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561

วันที่ 31 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
 

            สถานการณ์ประเทศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 มีผู้ป่วย 47,149 ราย อัตราป่วย 71.62 ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต 58 ราย 5 อันดับ ได้แก่ นครปฐม (170.92), พิจิตร (168.34), แม่ฮ่องสอน (152.1), ภูเก็ต (149.6), กระบี่ (143.53)

            จังหวัดราชบุรีมีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม จำนวน 947 ราย อัตราป่วย 111.90 ต่อประชากรแสนคน อันดับ 19 ของประเทศ (ก.ค.อันดับ 19) เสียชีวิต 1 ราย (อยู่ที่ ต.หนองกวาง อ.โพธาราม เป็นเพศหญิง อายุ 12 ปี ปัจจัยเสี่ยงการเสียชีวิต อ้วนมีน้ำหนัก 103 กิโลกรัม) เดือนสิงหาคมมีผู้ป่วย 98 ราย ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 133 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ส.ค.60 : ส.ค.6)พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยใกล้เคียงกัน

            อำเภอ : ที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด ได้แก่ บางแพ อัตราป่วย 358.84 ต่อประชากรแสนคน (160 ราย), บ้านคา อัตราป่วย 201.62 ต่อประชากรแสนคน (48 ราย), สวนผึ้ง อัตราป่วย 181.39 ต่อประชากรแสนคน(65 ราย)

            หมู่บ้าน :ที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในเดือนสิงหาคม จำนวน 74 หมู่บ้าน ใน 39 ตำบล 8 อำเภอ ได้แก่ ถ.มนตรีฯ ต.หน้าเมือง, ม.5/8 ต.เจดีย์หัก, ม.9 ต.อ่างทอง, ม.2(2 ราย) ต.พิกุลทอง, ม.3(2 ราย), ต.เกาะพลับพลา ม.3 ต.สวนผึ้ง, ม.6/8 ต.ปากช่อง, ม.2 ต.เบิกไพร, ม.11 ต.แก้มอ้น, ม.2 ต.ดอนคลัง, ม.2 ต.บ้านไร่, ถ.ปากแรต ต.บ้านโป่ง, ม.9/12/18(2 ราย) ต.ท่าผา, ม.3 ต.ปากแรต,ม.12 ต.หนองกบ, ม,1/3(2 ราย)/9/10/11(2 ราย)/13 ต.หนองอ้อ, ม.1/11(3 ราย)/13 ต.สวนกล้วย, ม.11/14 ต.คุ้งพะยอม, ม.1/2 ต.หนองปลาหมอ, ม.1/3 ต.ลาดบัวขาว, ม.8/9(2 ราย),/11/13/17 ต.เขาขลุง, ม.6(5 ราย)/9/12 ต.เบิกไพร (บป.)ม. ต.บางแพ, ม.1 ต.วังเย็น, ม.2 ต.ดอนคา, ม.1/2 ต.วัดแก้ว, ม.2/6/7/8(3 ราย) ต.ดอนใหญ่, ม.1/2/4(4 ราย)/5/6/7 ต.โพหัก, ม.2/6 ต.บ้านเลือก, ม.6/7/8 ต.คลองตาคต, ม.2/6 ต.บ้านฆ้อง, ม.8/10 ต.บ้านสิงห์, ม.6(2 ราย) ต.คลองข่อย, ม.6 ต.ชำแระ, ม.4/9 ต.เตาปูน, ม.9 ต.นางแก้ว, ม.2(4 ราย)/7 ต.เขาชะงุ้ม, ม.6(2 ราย) ต.ทุ่งหลวง, ม.8 ต.ดอนทราย(ปท.)

            กลุ่มอายุ : กลุ่มอายุ10-14 ปี อัตราป่วย 461.76 ต่อประชากรแสนคน (231 ราย), กลุ่มอายุ 5-9 ปี อัตราป่วย 293.05 ต่อประชากรแสนคน (147 ราย), กลุ่มอายุ 15-24 ปี อัตราป่วย 228.25 ต่อประชากรแสนคน (278 ราย)

            อาชีพ : นักเรียน 517 ราย (ร้อยละ 55), รับจ้าง 230 ราย(ร้อยละ 24), เด็กในปกครอง 44 ราย(ร้อยละ 5)

            ร่วมกันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ(เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ) พร้อมกันทุกหมู่บ้าน ที่บ้านโรงเรียน วัด ศูนย์เด็กเล็ก สถานที่ราชการ สถานที่ประกอบการ ในวันที่ 13 กันยายน 2561 ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน (ร้อยละ 55 )ขอให้สถานศึกษาทุกแห่ง รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ผู้เสียชีวิตของจังหวัดราชบุรีมีปัจจัยเสี่ยงอ้วน ขอให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้โรคไข้เลือดออก ทุกช่องทางโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น เมื่อป่วยเป็นไข้แล้ว 2 วันอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคได้ถูกต้องทันเวลา โดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น อ้วน มีโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ และไม่ควรซื้อยาชุดหรือยาที่มีส่วนผสมของแอสไพริน หรือยาบรูเฟน มารับประทานเองเพราะจะทำให้เลือดออกมากได้    

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี