ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณและเขื่อนศรีนครินทร์

วันที่ 3 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)
 

              นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา     สาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศปริมาณฝนสะสม ปริมาณน้ำท่า และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เชิงพื้นที่จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กอปรกับศูนย์เฉพาะกิจติดตามและเฝ้าระวังสภานการณ์น้ำ กฟผ. ได้มีประกาศฉบับที่ 2/2561 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 แจ้งเรื่องการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณและเขื่อนศรีนครินทร์ โดยจะระบายน้ำเพิ่มวันละ 5 ล้าน ลบ.ม. เป็นวันละ 58 ล้าน ลบ.ม. (เขื่อนวชิราลงกรณ) ระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน 2561 จะระบายน้ำเพิ่มวันละ 6 ล้าน ลบ.ม. เป็นวันละ 28 ล้าน ลบ.ม. (เขื่อนศรีนครินทร์) ระหว่างวันที่ 7-13 กันยายน 2561 ซึ่งอาจส่งผลให้พื้นที่รับน้ำห้วยเขื่อนตามแนวริมลำน้ำได้รับผลกระทบ พื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบจากการระบายน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนศรีนครินทร์ระหว่างวันที่ 4-13 กันยายน 2561 อำเภอบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอดำเนินสะดวก และอำเภอวัดเพลง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย และดินโคลนถล่ม เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง ให้ดำเนินการดังนี้ 1) ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร แจ้งข่าวสารให้ประชาชนทราบ และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ 2) หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน และเครือข่ายอาสาสมัครจากทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมด้านสรรพกำลัง เครื่องจักรกลสาธารณภัย รวมทั้งให้จัดชุดเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุและให้ความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง 3)หากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ทราบภายใน 24 ชั่วโมง ทางโทรสารหมายเลข 0 3233 2574,5 (แฟกซ์อัตโนมัติ) สอบถามโทร. 0 3233 2571-3

           


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี