ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” ประจำเดือน ตุลาคม 2561

วันที่ 12 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
 

           นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีจัดทำโครงการ "บูรณาการสร้างรอยยิ้ม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนจัดกิจกรรมออกไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอทุกแห่งตามยุทธศาสตร์การให้บริการเชิงรุก เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการของรัฐและเอกชนอย่างทั่วถึง และหน่วยงานราชการต่างๆ ได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนที่แท้จริง และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการจังหวัด ภาคเอกชน และประชาชน โดยกำหนดออกให้บริการประจำเดือน ตุลาคม 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดห้วยผาก หมู่ที่ 7 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรม พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนเด็กพัฒนาชนบทในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 7 ทุน ,พิธีมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน  จำนวน 10 ครอบครัว ,พิธีมอบพันธุ์ปลา, พิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการและครอบครัวยากจน  จำนวน 250 ชุด ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี