ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2562(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

วันที่ 13 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 

             สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 24 กันยายน 2561 ทาง internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th ทุนที่รับสมัครสอบมีดังนี้

            1.ทุนเล่าเรียนหลวง                                             จำนวน   9  ทุน

            2.ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             จำนวน  85  ทุน

            3.ทุนกระทรวงการต่างประเทศ                              จำนวน   5  ทุน

            4.ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย                              จำนวน   4  ทุน

            5.ทุนวิวัฒน์ไชยานุสรณ์                                       จำนวน   1  ทุน

            คุณสมบัติในการสอบแข่งขันเพื่อรับทุน

            เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร เอกสาร หลักฐาน ที่จะต้องยื่นในวันสอบข้อเขียน ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา จำนวน 1 ชุด หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย์ประจำชั้น หรือผู้อำนวยการโรงเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด

            ผู้สนใจดูรายละเอียดของประกาศรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 ทาง Internet ในเว็บไซต์ ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th, http://job.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ http://stscholar.nstda.or.th และเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ http://www.bot.or.th          


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี