ข่าวประชาสัมพันธ์
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี

วันที่ 20 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
 

                นายวีรัส ประเศรษโฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ได้เกิดสถานการณ์ อุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลคุ้งกระถิน และหมู่ที่ 3, 7 ตำบลบางป่า เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลหลุมดิน และหมู่ที่ 4, 8, 12 ตำบลบางป่าเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 5, 7 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย (นาข้าว) 152 ไร่ (พืชไร่) 2 ไร่ (พืชสวน) 10 ไร่ (บ่อปลา) 1 บ่อ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 46 ครัวเรือน ภัยพิบัติดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด  ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐอันเป็นสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

            ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการจังหวัด จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือแผนอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี