ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเที่ยวงาน “รับลมชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ยครั้งที่ 5 และเทศกาลดูนกเมืองไทย

วันที่ 21 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 

             ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดเผยว่า มูลนิธิชัยพัฒนา โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงาน "รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย ครั้งที่ 5 และเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านพะเนิน หมู่ 1 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ และผลประโยชน์จากระบบนิเวศป่าชายเลนต่อชุมชน รวมทั้ง การอนุรักษ์นกในธรรมชาติ และการให้ความรู้เรื่องนกและทางนิเวศวิทยา

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเขาร่วมกิจกรรมงาน ชมนิทรรศการและเยี่ยมชมโครงการฯ และร่วมประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  โปรดส่งใบตอบรับและใบสมัครมายังโครงการฯ ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ทางโทรสารหมายเลข 0 2579 2116 หรือ 0 2579 3473 ต่อ 103 หรืออีเมล์ Ierdbird@gmail.com

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี