ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 24 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)
 

            นายวิสิษฎ์  พวงเพชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 รับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 1.รับทราบสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2.ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีผลเป็นที่ยุติด้วยความเป็นธรรม ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนผู้เกี่ยวข้อง ในประเด็นข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องที่ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาใด ๆ ให้เสร็จสิ้นได้

            ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานจังหวัดราชบุรี www.oic.go.th/INFOCENTER20/2013 เมนูหลัก "ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ เมนูย่อย "3.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี” หัวข้อ "สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี