ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

วันที่ 1 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 31 คน)
 

               นายนพรัตน์  รัตนพานิช  นายอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประธานคณะกรรการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อกำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ ช่วงนครปฐม-หัวหิน พ.ศ.2559 บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดราคาและจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดิน อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น พืชผล และอื่น ๆ ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายในท้องที่เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง เทศบาลเมืองโพธาราม อำเภอโพธาราม ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี และตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี แล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2534 คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ โดยประธานคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินค่าทดแทนและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ บอร์ดของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

            อนึ่ง หากผู้ใดตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนตามบัญชีสามารถแจ้งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อที่จะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองจัดการที่ดิน ศูนย์โครงการก่อสร้าง ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย  02-220-4764


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี