ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระอารามหลวงในจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561

วันที่ 1 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 191 คน)
 

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ตามราชประเพณี พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้านและประชาชนทั่วไปผู้มีจิตศรัทธานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในช่วงกฐินกาลทุกปีเป็นการสืบทอดประเพณีการทอดกฐินในพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการบำรุงปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงในจังหวัดราชบุรี จึงขอเชิญร่วมบริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธาเพื่อสมทบองค์กฐินพระราชทานสามารถบริจาคได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป              โดยกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระอารามหลวงในจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. 2561

1.วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.  ณ วัดสุรชายาราม (หลุมดิน) ต.หลุมดิน อ.เมือง         การประปาส่วนภูมิภาคผู้ขอรับพระราชทาน

2.วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.  ณ วัดศรีสุริยวงศาราม ต.หน้าเมือง อ.เมือง                 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ขอรับพระราชทาน

3.วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.ณ วัดบัวงาม ต.บัวงาม อ.ดำเนินสะดวก กรมทรัพยากรน้ำ

4.วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง นางนฤมล พุฒิวิทยาธร ผู้ขอรับพระราชทาน

5.วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.  ณ วัดสัตตนารถปริวัตร ต.หน้าเมือง อ.เมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

6.วันศุกร์ที่ 9พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ วัดช่องลม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จังหวัดราชบุรีผู้ขอรับพระราชทาน

7.วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ วัดเขาวัง ต.หน้าเมือง อ.เมือง นางกาญจนา       วชิรพงษ์ ผู้ขอรับพระราชทาน

8.วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ วัดหนองหอย ต.เขาแร้ง อ.เมือง กรมธุรกิจพลังงานผู้ขอรับพระราชทาน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี