ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี

วันที่ 3 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 24 คน)
 

              นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ได้เกิดสถานการณ์ อุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ในพื้นที่หมู่ที่ 2, 3, 4, 7 ตำบลหลุมดิน และหมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 7 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จำนวน 146 ครัวเรือน ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย(บ้านพักอาศัย) 146 หลังคาเรือน (นาข้าว) 11 ไร่ (พืชไร่) 30 ไร่ (พืชสวนและอื่น ๆ) 11 ไร่  และในพื้นที่หมู่ที่ 2, 8, 9 ตำบลพงสวาย หมู่ที่ 1 ตำบลคูบัว หมู่ที่ 5, 6 ตำบลหนองกลางนาและหมู่ที่ 6, 7, 8 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จำนวน  84 ครัวเรือน ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย(บ้านพักอาศัย) 14 หลังคาเรือน (นาข้าว) 81ไร่ ภัยพิบัติดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐอันเป็นสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือแผนอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี