ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่อำเภอโพธาราม

วันที่ 3 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 

               นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ได้เกิดสถานการณ์ อุทกภัย ในพื้นที่อำเภอโพธาราม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี   ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย (นาข้าว) 70 (พืชไร่) 60 ไร่ (พืชสวนและอื่น ๆ) 25 ไร่  ภัยพิบัติดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐอันเป็นสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการจังหวัด จึงประกาศให้พื้นที่ประสบภัยดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือแผนอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี