ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงยุติธรรม เปิดให้บริการ “สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77” 24 ชั่วโมง

วันที่ 3 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 

              กระทรวงยุติธรรม เปิดให้บริการ "สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77” 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งงานบริการเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอาทิ การให้คำปรึกษาและสอบถามทางด้านกฎหมาย (โดยที่ปรึกษากฎหมายทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษามาเลเซีย) การร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์ การติดตามค่าตอบแทนผู้เสียหาย หรือค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หรือสอบถามข้อมูลในการกระบวนการยุติธรรม ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี