ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558

วันที่ 3 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 62 คน)
 

            นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า  จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธาน ได้เห็นชอบข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 และให้เผยแพร่เพื่อขอความร่วมมือให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ

            จังหวัดราชบุรีขอประชาสัมพันธ์ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ซึ่งมี 6 ด้าน ดังนี้ 1.การแต่งกาย 2.การจัดพื้นที่ที่เหมาะสม 3.การประกาศรับสมัครงานและการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครงาน 4.การใช้ถ้อยคำ ภาษาและกิริยาท่าทาง 5.การสรรหาคณะกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน 6.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  โดยให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี