ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนาโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ 5 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 34 คน)
 

             การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน โดยส่งเสริมให้มีการทำเกษตรชุมชน เพื่อนำผลผลิตมาบริโภคเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียน เสริมจากงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรในลักษณะต่าง ๆ เช่น เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ Smart parmer เป็นต้น  สพฐ.ได้จัดประชุมทางไกล เพื่อแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียนส่งเสริมและดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561  กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ ตามความต้องการของสถานศึกษาทุกสังกัด ตามโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน เพื่อไปดำเนินงานด้านการเกษตรปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2561 จำนวนโรงเรียนประมาณ 10,807 โรงเรียน จำนวนงบประมาณ 884,977,755 ล้านบาท โรงเรียนที่ทำการเกษตรอินทรีย์ จำนวน 319 โรงเรียน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี