ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดตั้งตลาดเกษตรกรของกลุ่มจังหวัด

วันที่ 5 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 28 คน)
 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรได้ดำเนินโครงการตลาดสินค้าเกษตร โดย 1.จัดตลาดสินค้าเกษตรระดับพื้นที่ ได้แก่  - โครงการภายใต้ชื่อตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. เพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรกร สมาชิกเกษตรทั้งค้าปลีกและค้าส่ง มีเกษตรเข้าร่วม 2,049 ราย มูลค่าจำหน่ายรวม 49,313,466 บาท - ศูนย์บริการด้านการตลาดกล้วยไม้ ภายใน อ.ต.ก. เพื่อรองรับเกษตรกร เพื่อจำหน่ายสินค้า ทุกเดือน เดือนละ 10 วัน จัดแสดงกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ นิทรรศการนวัตกรรมต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษา ดูงาน ประชุมสัมมนาร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานอื่น ๆ มีเกษตรกรเข้าร่วม 166 ราย มูลค่าจำหน่ายรวม 8,407,608 บาท  - ตลาดยุทธศาสตร์ผลไม้ ได้แก่ การขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ปลูกผลไม้เศรษฐกิจคุณภาพ จัดอบรมผู้ปลูก/ผู้ผลิตผลไม้ ศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดและแปรรูป จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ ลิ้นจี่ ลำไย และผลไม้ภาคใต้ ลองกองจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผลไม้ไทยในต่างประเทศ จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้าเพื่อเปิดตลาดส่งออกในประเทศจีน มีเกษตรกรเข้าร่วม 128 ราย มูลค่าจำหน่ายรวม 6,563,933 บาท  2.พัฒนาปรับปรุง Portal Website ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิตอล 3.จัดตั้งร้านค้าจำหน่ายสินค้เกษตรคุณภาพเพื่อเกษตรกรรม (Mini อ.ต.ก.) จำนวน 20 แห่ง (ดำเนินการ 3 แห่ง กทม. ,ประจวบคีรีขันธ์ และตรัง อีก 7 แห่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้ง ได้แก่ สงขลา ขอนแก่น พิษณุโลก อุดรธานี เชียงใหม่ ศรีสะเกษ และนคารราชสีมา ส่วนอีก 10 แห่ง อยู่ในขั้นตอนการเจรจาการขอใช้พื้นที่กับ ปตท. และศาลากลางจังหวัดต่าง ๆ) 4.โครงการตลาดน้ำ อ.ต.ก. ให้ อ.ต.ก. 5.โครงการตลาดเกษตรอินทรีย์ 6.โครงการโรงแช่เย็นและห้องเย็น


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี