ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต.ราชบุรีประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำรายชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 5 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 173 คน)
 

              พันตำรวจโท ดิตถชาติ  กอสนาน  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ประกอบข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม ครั้งที่ 49/2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 จึงประกาศการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ดังต่อไปนี้ กำหนดวันลงทะเบียนขององค์กร ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม -24 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-327439-40


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี