ข่าวประชาสัมพันธ์
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่อำเภอโพธาราม

วันที่ 9 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 18 คน)
 

            นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ได้เกิดสถานการณ์ วาตภัย ในพื้นที่อำเภอโพธาราม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 23.00 น. ในพื้นที่ดังนี้ 1.ตำบลบ้านเลือก  หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,      2.ตำบลท่าชุมพล  หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,3.ตำบลนางแก้ว หมู่ที่ 1, 2, 4, 7, 8, 9, 4.ตำบลเขาชะงุ้ม หมู่ที่ 2, 3, 4 ,5.ตำบลเตาปูน หมู่ที่ 1, 2, 7 ,6.ตำบลบ้านฆ้อง หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,7.ตำบลบางโตนด   หมู่ที่ 1, 2, 4 ,8.ตำบลดอนทราย หมู่ที่ 2, 9.ตำบลบ้านสิงห์ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 10.ตำบลธรรมเสน หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ,11.ตำบลดอนกระเบื้อง หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6 , 12. ตำบลคลองข่อย หมู่ที่ 1, 2, 8 ,13.ตำบลหนองโพ  หมู่ที่ 4 ,      14.ตำบลชำแระ หมู่ที่ 3, 5, 6, 7 ,15.ตำบลคลองตาคต หมู่ที่ 4, 5, 9, 10 ,16.ตำบลสร้อยฟ้า  หมู่ที่ 1, 3, 4, 5 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 440 ครัวเรือน(พืชสวนและอื่น ๆ ) 40 ไร่ ภัยพิบัติดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 01.30 น. ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐอันเป็นสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการจังหวัด จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนายหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี