ข่าวประชาสัมพันธ์
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี

วันที่ 9 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)
 

           นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ได้เกิดสถานการณ์ วาตภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. ในพื้นที่หมู่ที่ 4, 10, 15 ตำบลเกาะพลับพลา หมู่ที่ 1, 2, 3, 5 ตำบลเขาแร้ง หมู่ที่ 1, 6 ตำบลสามเรือน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำพุ และหมู่ที่ 3, 4 ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสีย จำนวน 29 ครัวเรือน (บ้านพักอาศัย) 26 หลังคาเรือน (พืชไร่) 3 ไร่ ภัยพิบัติดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 23.00 น. ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐอันเป็นสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการจังหวัด จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป     

           

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี