ข่าวประชาสัมพันธ์
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่อำเภอบางแพ

วันที่ 9 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 23 คน)
 

           นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ได้เกิดสถานการณ์ วาตภัย ในพื้นที่อำเภอบางแพ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 22.00 น. ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 ตำบลวังเย็น หมู่ที่ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ตำบลบางแพ หมู่ที่ 1, 3, 4, 9 ตำบลวัดแก้ว และหมู่ที่ 2, 3 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 223 ครัวเรือน (บ้านพักอาศัย 223 หลังคาเรือน) ภัยพิบัติดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 00.30 น. ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐอันเป็นสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการจังหวัด จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป         

           


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี