ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหารที่ว่าง

วันที่ 10 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
 

             องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร มีรายละเอียดดังนี้

            1.ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก

1.ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

2.ปัจจุบันเป็นพนักงานครู หรือข้าราชการครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการครูสังกัดส่วนราชการอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัด

3.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หรือตามกฎหมายอื่น

ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครคัดเลือกพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น1 ) อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561  โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และทาง www.Ratchaburipao.go.th กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับและนำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังไม่หมดอายุมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการสรรหาและจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี