ข่าวประชาสัมพันธ์
แขวงทางหลวงราชบุรีขอเชิญรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4

วันที่ 11 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 30 คน)
 

             นายสุนทร แก้วศรีใส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี เปิดเผยว่า กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงราชบุรี จะดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หลุมดิน – ห้วยชินสีห์ ที่ กม.108+400 LT., RT ปริมาณงาน 1 แห่ง  พื้นที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  โดยการก่อสร้างทางลอดใต้สะพาน เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป – มา ได้รับความสะดวกมากขึ้น อีกทั้งป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งการก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทาง ผู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบการ รวมถึงงานด้านสาธารณณูปโภคในพื้นที่สองข้างทาง

แขวงทางหลวงราชบุรี ขอประกาศรายละเอียดโครงการดังกล่าว มาเพื่อให้ประชาชนรับทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ดังนี้ 1.เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวข้างต้นได้โดยตรงทาง E-mail : doh1340@doh.go.thและโทรศัพท์หมายเลข  032-337304 ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 2.จัดให้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดข้อมูลโครงการ และนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมประชุม ไปปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ เพื่อให้มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนน้อยที่สุด ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี