ข่าวประชาสัมพันธ์
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง

วันที่ 12 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 29 คน)
 

             นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ได้เกิดสถานการณ์ อุทกภัย ในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น.ในพื้นที่หมู่ที่  12,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

 ตำบลท่าผา และหมู่ที่ 4 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจำนวน 50 ครัวเรือน (พืชไร่) 80 ไร่ (นาข้าว) 20 (ไร่) ภัยพิบัติดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐอันเป็นสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ผู้อำนวยการจังหวัด จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี