ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแม่ประจัน แห่งที่ 1 บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 17 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 20 คน)
 

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแม่ประจัน แห่งที่ 1 บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ. 14-4-363 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 8,023,600.00 บาท (แปดล้านสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 1,000.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dwr.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3233 4989 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านทางอีเมล์ sanan.n@dwr.mail.go.th, mongkol.w@dwr.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยกรมทรัพยากรน้ำจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.dwr.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี