ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7,8 ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 19 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 27 คน)
 

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7,8 ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-3-023 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์           (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,921,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคาหรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dwr.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3233 4989 ในวันและเวลาราชการ  ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายังกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านทางอีเมล์ sunan.n@dwr.mail.go.th, torngolf@gmail.comหรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยกรมทรัพยากรน้ำจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์www.dwr.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี