ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

วันที่ 24 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 96 คน)
 

           จังหวัดราชบุรี จะดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเย็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวโพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพหักและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาตำบลบ้านวังกุ่ม รวมจำนวน 504 รายการ  โดยกำหนดการขายทอดตลาดจะใช้วิธีประมูลด้วยวาจาดังนี้

            กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 - 10.00 น. ผู้สนใจประมูลครุภัณฑ์ชำรุด ลงชื่อขอเข้าร่วมประมูล ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ ในวันขายทอดตลาดเท่านั้น ผู้ไม่ลงชื่อประมูล ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูล และเริ่มดำเนินการประมูล เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ โดยคณะกรรมการจะดำเนินการประมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวโพ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดแก้ว, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเย็น, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วง

            วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-13.30 น. ผู้สนใจประมูลครุภัณฑ์ชำรุด ลงชื่อขอเข้าร่วมประมูล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคา ในวันขายทอดตลาด เท่านั้นผู้ไม่ลงชื่อประมูลไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูล และเริ่มดำเนินการประมูล เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคา โดยคณะกรรมการจะดำเนินการประมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนใหญ่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนใหญ่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกุ่ม

            วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30-10.00 น. ผู้สนใจประมูลครุภัณฑ์ชำรุด ลงชื่อขอเข้าร่วมประมูล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพหัก ในวันขายทอดตลาดเท่านั้น ผู้ไม่ลงชื่อประมูลไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลและเริ่มดำเนินการประมูล เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพหัก โดยคณะกรรมการจะดำเนินการประมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพหัก

ผู้สู้ราคาสูงสุดจะต้องชำระเงินเป็นเงินสดทั้งหมดของราคาที่ประมูลได้ในวันที่ประมูลขายทอดตลาด และทางราชการจะออกใบสำคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี