ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงการที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

วันที่ 25 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 34 คน)
 

             นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 รับทราบรายงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งเป็นไปตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่รายงานผลการตรวจการบริหารงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ผ่านมา ดังนี้

            1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะดำเนินการแจ้งสาขาทั่วประเทศ เพื่อแจ้งให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและเป็นลูกหนี้ที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้รับสิทธิ จำนวน 36,605 ราย ครั้งนี้มาแสดงตนเพื่อแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่

            2.ธ.ก.ส. จะให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งเป็นลูกหนี้ ธ.ก.ส. ที่มีหนี้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท มาทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่โดยให้นำหนี้เงินต้นที่ยังค้างชำระมาแบ่งเป็น 2 ส่วน ๆ ละเท่า ๆ กัน (50/50) แล้วนำหนี้ส่วนแรก (50) มาทำสัญญาใหม่เพื่อให้โอกาสเกษตรกรมาผ่อนชำระภายในเวลาไม่เกิน 15 ปี โดย ธ.ก.ส. จะคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติโดยกำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้

            3.ในระหว่างการผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาใหม่นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับ ธ.ก.ส. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนพัฒนาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ตามความถนัดของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีผลตอบแทนที่สามารถนำมาชำระหนี้ตามสัญญาใหม่และมีเหลือเพื่อการดำรงชีพอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะประสานงานภาคเอกชนมารับซื้อผลผลิตของเกษตรกรโดยมีการทำสัญญารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ หรือหาตลาดรองรับผลผลิตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้วย

            4.สำหรับหนี้เงินต้นส่วนที่ค้างชำระอีกจำนวน 50 ส่วนและดอกเบี้ยนั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปหารือร่วมกับ ธ.ก.ส. เพื่อออกระเบียบในการดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรมกับเกษตรกรมากที่สุด ซึ่งสามารถดำเนินการได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความหนักเบาของสภาพปัญหาของเกษตรกรแต่ละราย ซึ่งจะได้รับการตกลงระหว่างเกษตรกรลูกหนี้กับ ธ.ก.ส. เจ้าหนี้เป็นราย ๆ ไป เช่น หากเกษตรกรลูกหนี้เสียชีวิตโดยไม่มีทายาทมารับสภาพหนี้ หรือเกษตรกรลูกหนี้เป็นผู้ป่วยทุพพลภาพ หรือสูงอายุจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้และไม่มีรายได้ ธ.ก.ส. ก็อาจพิจารณาจำหน่ายหนี้รายดังกล่าวออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาตามระเบียบของ ธ.ก.ส. ต่อไป สำหรับดอกเบี้ยเติมส่วนที่ค้างไว้นั้น ธ.ก.ส. อาจจะพิจารณายกให้เกษตรกรลูกหนี้ด้วยก็ได้ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานงานกับสถาบันการเงินหรือธนาคารอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ส่วนที่เหลือกลุ่มอื่น ๆ ให้ได้รับความเป็นธรรม และไม่มีผลกระทบระบบเศรษฐกิจและวินัยการเงินของประเทศด้วยซึ่งกลุ่มลูกหนี้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้ร่วมกับสถาบันการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินมีดังนี้

            1.กลุ่มลูกหนี้ที่เป็นหนี้ธนาคารพาณิชย์และธนาคารรัฐอื่น ๆ รวมทั้งสหกรณ์การเกษตรด้วย

            2.กลุ่มลูกหนี้ที่เป็นหนี้เกินกว่า 2.5 ล้านบาทและเป็นหนี้ที่อ้างว่าเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร

            ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ที่ต้องการเสนอแนวทางแก้ไขหนี้ดังกล่าวข้างต้นได้ทำเป็นหนังสือโดยระบุรายละเอียดข้อเสนอต่าง ๆ ส่งผ่านสำนักงานกองทุนฟื้นฟูจังหวัดมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เพื่อจะได้นำมาพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินดังกล่าวต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องระดมสมาชิกทั้งหมดเข้ามาในกรุงเทพฯ เพราะจะเป็นการเสียทั้งเวลาประกอบอาชีพตลอดจนการทำมาหากินและค่าใช้จ่ายของเกษตรกรเอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่าการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯซึ่งเป็นปัญหายืดเยื้อมานานนับ 10 ปี จนตกทอดมาถึงรัฐบาลนี้ ก็ได้หาทางขอผ่อนปรนและหามาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกับเจ้าหนี้ ธนาคารต่าง ๆ มาโดยตลอด ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีหน้าที่ดูแลรักษาระบบการเงินของประเทศไม่ให้ได้รับความเสียหาย หรือมีผลกระทบต่อการบริหารงานของสถาบันการเงินด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอยืนยันว่าจะร่วมมือกับทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรแต่ละกลุ่มให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวข้างต้นให้เป็นที่เรียบร้อยและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายต่อไป

จังหวัดราชบุรีจึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาที่เกษตรกรเป็นลูกหนี้ทั่วประเทศ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี