ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 26 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 76 คน)
 

                นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้จัดทำโครงการ "บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนจัดกิจกรรมออกไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่อำเภอทุกแห่งตามยุทธศาสตร์การให้บริการเชิงรุก เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการของรัฐและเอกชนอย่างทั่วถึง และหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนที่แท้จริง และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการจังหวัด ภาคเอกชน และประชาชน โดยกำหนดออกให้บริการประชาชน ดังนี้  เดือน พฤศจิกายน 2561 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดเกาะศาลพระ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ,เดือนธันวาคม 2561  วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองสีนวล หมู่ที่ 5 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง ,เดือนมีนาคม 2562  วันที่ 8 มีนาคม 2562  ณ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา ,เดือนเมษายน 2562  วันที่ 5 เมษายน 2562  ณ วัดเวฬุวนาราม หมู่ที่ 3 บ้านแช่ไห ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก ,เดือนพฤษภาคม 2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ วัดเขาราบ หมู่ที่ 6 ต.เตาปูน อ.โพธาราม ,เดือนมิถุนายน 2562  วันที่ 12 มิถุนายน 2562  ณ วัดไผ่สามเกาะ หมู่ที่ 8 ต.เขาขลุง อ. บ้านโป่ง ,เดือนกรกฎาคม 2562  วันที่ 4 กรกฎาคม 2562   ณ วัดดินมะขามเทศ หมู่ที่ 5 ต.หัวโพ อ.บางแพ ,เดือนสิงหาคม 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562  ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่10บ้านหนองตาจอน ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ และ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ วัดน้ำพุไชยสิทธิ์ หมู่ที่ 2 ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี

          จังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด โทร.0-3233-7006 ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี