ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ 2 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 15 คน)
 

            กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,487,000 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโปรดสอบถามมายังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ผ่านทางอีเมล์ forest_10@forest.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี )

จะชี้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ https://new.forest.go.th/ratchabur10/thและwww.gprocurement.go.th ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 0-322-1395

ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี