ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กายภาพ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 2 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 25 คน)
 

             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กายภาพ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานการประกวดราคาในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,161,000.00 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

            1.เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 3 เครื่อง

            2.เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง

            3.เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง

            4.เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 3 เครื่อง

            5.หม้อต้มแผ่นความร้อน จำนวน 3 หม้อ

            6.หม้อแช่พาราฟิน จำนวน 3 หม้อ

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rbpho.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3232-6268-71 ต่อ 306,307 ในวันและเวลาราชการ

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังจังหวัดราชบุรี ผ่านทางอีเมล์ suphan.ro@moph.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยจังหวัดราชบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.rbpho.moph.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี