ข่าวประชาสัมพันธ์
มณฑลทหารบกที่ 16 ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน

วันที่ 24 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 12 คน)
 

           พันเอกพิสิฐ ปั้นทอง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 เปิดเผยว่าในห้วงเดือน ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 กองทัพบกได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนเพื่อให้ทราบสถานภาพของทหารกองหนุน เช่น ที่ทำงาน ที่พักอาศัย หรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงเกียรติของทหารกองหนุนอันเป็นกำลังส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดังนั้น เพื่อให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรตินี้ได้อย่างถูกต้อง จึงขอความกรุณาให้ท่านได้ปฏิบัติดังนี้

            1.กรณีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนประจำปี ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารหรือฝ่ายปกครองที่เดินทางมาตรวจสอบสภาพฯ ในห้วงเดือน ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562

            2.กรณีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนก่อนการเรียกพลฯ ขอให้ท่านยืนยันข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลสถานภาพบุคคล เช่น อาชีพ, วุฒิการศึกษา, ความสามารถพิเศษ ฯลฯให้กับเจ้าหน้าที่สายงานสัสดีที่เดินทางมาตรวจสอบสภาพในห้วงเดือน ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562

            3.กรณีท่านไปทำกิจธุระที่อื่นเป็นการชั่วคราว กรุณาแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กับญาติพี่น้อง หรือผุ้ที่ติดต่อกับท่านได้ เพื่อความสะดวกในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจสอบสภาพฯ ตามห้วงเวลาดังกล่าว

            4.การปฏิบัติในการตรวจสอบสภาพฯ เป็นการปฏิบัติในเวลาเหตุการณ์ปกติ เป็นการเก็บข้อมูลสถานที่อยู่ของท่านให้ทันสมัย ในกรณีทางราชการไปตรวจสอบแล้วไม่ทราบที่อยู่ของท่านแน่นอน ท่านอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 มาตรา 12 เรื่องไม่แจ้งที่อยู่ในกรณีไปอยู่ที่อื่นเป็นการชั่วคราวได้หากมีข้อสงสัยต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้จาก www.tdc.mi.th (นรด.) และwww.sussadee.com (กองการสัสดี) เรื่อง ระเบียบการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 16 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี    โทร.0 3233 7488 ต่อ 53035 หรือสอบถามไปยังหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตามที่ท่านสะดวกในการติดต่อ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี