ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอเชิญสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย 2562

วันที่ 26 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 18 คน)
 

            สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับเยาวชน ชาย-หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญสายอาชีพ และอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 160 คน ระยะเวลา รุ่นละ 7 วัน โดย รุ่นที่ 1 วันที่ 19-25 มีนาคม 2562 และรุ่นที่ 2 วันที่ 2-8 เมษายน 2562 ณ สถาบันวิชาการทีโอที เลขที่ 174 ซอยงามวงศ์วาน 17 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปฏิรูปประเทศ และเป็นเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของรัฐสภาในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันนิติบัญญัติ และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

            ผู้สนใจส่งใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 327 อาคารดีพร้อม ถนนสุโขทัย ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0 2244 2515-16,22 โทรสาร 0 2244 2517 ต่างจังหวัดส่งใบสมัครที่ สำนักงานจังหวัดในจังหวัดที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ศึกษารายละเอียด/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ facebook ยุวชนประชาธิปไตยรัฐสภา


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี