ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562

วันที่ 26 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 32 คน)
 

              นายโอมเดช เอกบุตร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำโครงการคลินิกช่าง "กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562” และมอบหมายให้สถาบันฝีมือแรงงานดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ เพื่อรณรงค์การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและให้ประชาชนสร้างความรู้ความเข้าใจการดูแลรักษาสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจกิจกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี จัดตั้งจุดให้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2561 ณ อาคารฝึกอบรมฝ่ายเครื่องกล (ช่างยนต์) ตามโครงการคลิกนิกช่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี