ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานการเก็บกู้วัตถุระเบิดในแม่น้ำแม่กลองด้านใต้สะพานธนะรัชต์ (ฉบับที่ 6)

วันที่ 27 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 18 คน)
 

             นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้บัญชาการเหตุการณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การเก็บกู้ เคลื่อนย้าย และทำลายวัตถุระเบิดในแม่น้ำแม่กลอง เพื่อดำเนินการวางแผน ควบคุมและอำนวยการปฏิบัติการเก็บกู้ เคลื่อนย้าย และทำลายวัตถุระเบิดในพื้นที่จังหวัดราชบุรี สรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้

            1.คณะทำงานปฏิบัติการสำรวจ เก็บกู้ เคลื่อนย้าย และทำลายวัตถุระเบิด ประกอบด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 กองประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ กองทำลายวัตถระเบิด กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองคลังแสงที่ 6 กรมสรรพาวุธทหารบก กรมการทหารช่าง กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้จัดตั้งสถานีปฏิบัติงานและตรวจสอบพื้นที่ใต้น้ำบริเวณสะพานธนะรัชต์และสะพานจุฬาลงกรณ์ เพื่อเก็บข้อมูลสภาพการณ์และตำแหน่งวัตถุระเบิด โดยกองประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ได้ทำการสำรวจและค้นหาวัตถุระเบิด ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 พบระเบิดอากาศอยู่บริเวณแม่น้ำแม่กลองฝั่งสำนักงานกาชาดจังหวัดราชบุรีและสโมสรทหารช่าง จำนวน 7 ลูก และได้นำข้อมูลภาพถ่ายวัตถุระเบิดมาประชุมวิเคราะห์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า เป็นวัตถุระเบิดที่ผลิตจากประเทศอังกฤษ ขนาด 1,000 ปอนด์ โดยใช้สารเคมีเป็นตัวจุดชนวนระเบิด

            2.คณะทำงานปฏิบัติการสำรวจ เก็บกู้ เคลื่อนย้าย และทำลายวัตถุระเบิด ได้ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 และจังหวัดราชบุรีได้ประชุมเพื่อหาแนวทางการเก็บกู้ และทำลายวัตถุระเบิด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 สรุปผลดังนี้

            (1)เลื่อนการเก็บกู้วัตถุระเบิดออกไปหลังเทศกาลปีใหม่ 2562 ให้หน่วยทำลายวัตถุระเบิดกรมสรรพาวุธทหารอากาศ (EOD ทหารอากาศ) ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุระเบิดและการเก็บกู้วัตถุระเบิดจากหน่วย EOD ประเทศเยอรมัน และจากประเทศอังกฤษซึ่งเป็นผู้ผลิตวัตถุระเบิดดังกล่าว และนำข้อมูลมาวางแผนการเก็บกู้วัตถุระเบิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

            (2)ให้กองทำลายวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารอากาศและกองประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือศึกษาวิธีเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดและนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

            หากมีการกำหนดการเก็บกู้วัตถุระเบิด จะมีการประกาศแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัย และขอความร่วมมือห้ามไปทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่ที่มีวัตถุระเบิด หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมพื้นที่ดังกล่าว ให้ขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนและขอให้รับฟังข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น กรุณางดเผยแพร่ข้อมูลที่คาดเคลื่อนอันอาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่สาธารณชน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี