ข่าวประชาสัมพันธ์
สรรพากรพื้นที่ราชบุรีชี้แจงการออกมาตรการช็อปช่วยชาติ

วันที่ 28 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 19 คน)
 

              ร้อยตำรวจตรีหญิงสุนันทา ยอดระยับ สรรพากรพื้นที่ราชบุรี แจ้งว่า ตามที่ปรากฎคำวิจารณ์เกี่ยวกับมาตรการช็อปช่วยชาติว่าเป็นการช่วยนายทุนเจ้าของสรรพสินค้ามากกว่าช่วยประชาชนและควรนำงบประมาณไปช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและชาวบ้านระดับรากหญ้ามากกว่านั้น ขอเรียน ดังนี้

            1.มาตรการช็อปช่วยชาติหรือมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ      มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศซึ่งจะช่วยส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวม

            2.นอกจากนั้น การกำหนดประเภทสินค้า 3 ประเภทยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตตกต่ำ การพัฒนาทุนมนุษ์ และการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยตรงจึงคุ้มค่าที่จะดำเนินการดังเห็นได้จากแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อสินค้าแต่ละประเภทซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

            (1)สินค้าประเภทยางล้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานได้กำหนดว่า วัตถุดิบต้องมาจากยางที่การยางแห่งประเทศไทยรวบรวมหรือรับซื้อจากเกษตรกรชาวสวนยางจึงจะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มขึ้น

            (2)สินค้าประเภทหนังสือและ e-book เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์และเป็นไปตามที่กรมสรรพากรได้เคยหารือกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยจะช่วยยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศผ่านการอ่าน

            (3)สินค้า OTOP ได้กำหนดให้ซื้อจากผู้ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน แต่จะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ก็ได้ จึงมิได้จำกัดอยู่แค่ห้างสรรพสินค้า แต่จะช่วยกระจายรายได้ไปยังชุมชนต่างๆ อย่างทั่วถึง

            เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีของท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ RD Call Center โทร.1161 หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี โทร. 0 3271 9500 และหากพบเห็นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีขอให้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่างๆที่www.rd.go.th>เมนู "การแจ้งแหล่งภาษี”เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี