ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปลาย/2561

วันที่ 4 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 12 คน)
 

               นายวรชาติ อำไพ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตร ภาคปลายปีการศึกษา 2561 จำนวน 11 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาศิลปะศาตร์ นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เศรษศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ รัฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี ได้จัดหน่วยออกให้บริการนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เอกสารประกอบการสมัคร หลักสูตรปริญญาตรี สำเนาวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ รูปถ่ายสี แต่งกายสุภาพ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) โครงการสัมฤทธิบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ รูปถ่ายสี แต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3240 3801-5 ต่อ 122, 128 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/petch/main/


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี