ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 58 รายการ

วันที่ 5 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 51 คน)
 

              ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

            ผู้ประสงค์จะสู้ราคา สามารถเข้าดูสภาพพัสดุได้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น.       ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ผู้สู้ราคารายใดไม่ได้ลงทะเบียนเข้าดูสภาพพัสดุ ดังกล่าวถือว่าได้ยอมรับในสภาพพัสดุนั้น โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

            ผู้สู้ราคาจะต้องลงทะเบียนเข้าเสนอราคา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 10.30 -11.00 น. ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี โดยผู้สนใจจะสู้ราคารายใดลงทะเบียนไม่ทันตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และจะเริ่มประมูล เวลา 11.30 น.

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารและสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 5/1 หมู่ 10 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3273 6126 – 9 ต่อ 104 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562     ในวันและเวลาราชการ  


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี