ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างซ่อมแซมอุโบสถ วัดสระบัว ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 7 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 9 คน)
 

             สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างซ่อมแซมอุโบสถ วัดสระบัว ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 599,500.00 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,000.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.finearts.go.th/fad๑ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 3226 -7 ในวันและเวลาราชการ

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังสำนักงานศิลปากรที่ 1 ราชบุรีผ่านทางอีเมล์ s_finearts@finearts.go.thหรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.finearts.go.th/fad๑ หรือwww.gprocurement.go.th ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี