ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดสอบแรงดึงของเหล็กพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 8 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 12 คน)
 

             กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดสอบแรงดึงของเหล็กพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,100,000.00 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

            1.เครื่องมือทดสอบแรงดึงของเหล็กพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dwr.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 3233 4989 ในวันและเวลาราชการ

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง กรมทรัพยากรน้ำ ผ่านทางอีเมล์ narumon.j@dwr.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกรมทรัพยากรน้ำจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.dwr.go.thและwww.gprocurement.go.thในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี