ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดราชบุรี ภายใต้ชื่องาน All ThaiLand Goldfish Show in 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 14 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 4 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดราชบุรี ภายใต้ชื่องาน All ThaiLand Goldfish Show in 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 730,600.00 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www4.fishers.go.th/fpo-ratchaburi หรือ www.gprocurement หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3233 7656 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี