ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับผู้แทนจังหวัดและระดับจังหวัด

วันที่ 18 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 12 คน)
 

             นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ได้ขอความร่วมมือจังหวัดพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการ      พลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

            บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นตามที่ส่วนราชการเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ของจังหวัดราชบุรี ดังนี้

            1.ระดับผู้แทนจังหวัด

              1.1 นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

               1.2 พันตำรวจเอก ณรงค์เดชศ์ ศักดิ์สมบูรณ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี

               1.3 พันตำรวจโท เทิดเกียรติ วงศาโรจน์ รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี

               1.4 นางอมรรัตน์ เอมอาจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวัดแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

            2.ระดับจังหวัด

               2.1 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

               2.2 นางสาวหทัยชนก สุขเปี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

              2.3 นางกัลยา แตงขำ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

              2.4 นางอังคณา ปะดุกา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี

              2.5 นางชนัญชิดา อ่อนละมูล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี

              2.6 นายกองตรี สมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอำเภอวัดเพลง ที่ทำการปกครองอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

              2.7 นางสาวสายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยาคม อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

              2.8 นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

              2.9 นางสาวกัณฐมณี แกรอด ครูชำนาญการ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี