ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการรับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน

วันที่ 25 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 13 คน)
 

ประเทศไทยมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปี 2560 จำนวน 27.5 ล้านตัน และมีการประมาณการว่าเป็นขยะพลาสติก จำนวน ร้อยละ 12 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด         หรือประมาณ 2 ล้านตัน แต่มีการนำขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์เฉลี่ยเพียง 0.5 ล้านตัน    อีก 1.5 ล้านตัน ถูกนำไปกำจัดและบางส่วนตกค้างในสิ่งแวดล้อม ขยะพลาสติกที่ไม่ได้นำกลับเข้าสู่ระบบการรีไซเคิลส่วนใหญ่เป็นเศษขยะถุงพลาสติกที่ปนเปื้อน อาทิ ถุงร้อน ถุงเย็นบรรจุอาหาร ถุงหูหิ้ว (ประมาณ 80% หรือประมาณ 1.2 ล้านตัน) ขยะจากพลาสติกเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และคุณภาพสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย และจากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ สถาบันพลาสติก  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่าในปี 2559 มีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในประเทศไทยจำนวน 45,000 ล้านใบ/ปี

            ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้สถาบันและโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศรณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และขอความร่วมมือผู้ป่วย ประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยาเมื่อรับบริการที่โรงพยาบาลทุกครั้ง เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน ตามนโยบายโรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลไม่ให้กระทบต่อชุมชนและโลก โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติก โดยตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นถึงความสำคัญในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก โดยการดำเนินกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”       เป็นการใช้กลไกประชารัฐในการลดใช้ถุงพลาสติกในตลาดสดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาถุงพลาสติกหูหิ้วให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    เป็นรูปธรรมและเพื่อให้การดำเนินงานด้านการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมสร้างความเคยชินใหม่ให้ประชาชน ในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้ตามหลักการ 3Rs จึงดำเนินกิจกรรม "รับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ถุงผ้า ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้พร้อมทั้งสร้างวินัยการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำถุงผ้าที่มีมากเกินความจำเป็นมาบริจาค ซึ่งถุงผ้าที่ได้รับบริจาคนี้จะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศที่งดให้บริการถุงพลาสติกเพื่อให้กับผู้ป่วยที่ขาดแคลนใช้ใส่ยาของตนเองกลับบ้าน เป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในโรงพยาบาลและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมการแบ่งปันและเกื้อกูลกันในสังคม ซึ่งมีจุดรับบริการถุงผ้าที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี