ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองไข่เน่า หมู่ที่ 4 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 26 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 10 คน)
 

          กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองไข่เน่า หมู่ที่ 4 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-464 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 9,849,800.00 บาท (เก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dwr.go.thหรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3233 4989 ในวันและเวลาราชการ

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านทางอีเมล์ sunan.n@dwr.mail.go.th,mongkol.w@dwr.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562 โดยกรมทรัพยากรน้ำจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.dwr.go.thหรือ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 5 มีนาคม 2562

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี