ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์จัดประกวดคลิปวิดีโอโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 5 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 13 คน)
 

             นางสาวอรัญญา  เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์จัดประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึก สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และมาตรการที่ทางราชการกำหนด คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน เยาวชน อายุระหว่าง 15-20 ปี ไม่จำกัดเพศและการศึกษา เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 4-26 มีนาคม 2562 กรมประชาสัมพันธ์จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2562 ณ จังหวัดระยอง เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต้องจัดทำคลิปวิดีโอ และส่งผลงานภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผลงานคลิปวิดีโอสั้นที่ชนะเลิศ จำนวน 3 คลิป ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th กติกาการประกวด ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสมัครร่วมกิจกรรมเป็นทีม ๆ ละ 3-5 คน และสามารถดำเนินกิจกรรมตามที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนด โดยส่งคลิปวิดีโอได้ทีมละ 1 เรื่อง เท่านั้น ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับ การบริหารจัดการขยะ โดยต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับ การบริหารจัดการขยะ โดยต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” รวมอยู่ด้วย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแต่ละเรื่องต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที 30 วินาที และมีความยาวไม่เกิน 2 นาที เท่านั้น ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแต่ละเรื่องต้องมีความละเอียดอย่างต่ำ HD (1280x720) เป็นไฟล์ประเภท .MP4 เท่านั้น

            ผู้สนใจส่งใบสมัครส่งผลงานคลิปวิดีโอ ส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ ไปยังส่วนการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ชั้น 6 กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2562 วงเล็บมุมซองว่า "ประกวดคลิปวิดีโอ” การส่งผลงานคลิปวิดีโอ ต้องคัดลอกผลงานลงแผ่น DVD เป็นไฟล์ประเภท .MP4 เท่านั้น ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 วงเล็บมุมซองว่า "ประกวดคลิปวิดีโอ” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2618 2323 ต่อ 1604,1607


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี