ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดตรีญาติ หมู่ 6 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 20 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 1 คน)
 

           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดตรีญาติ หมู่ 6 ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 19,293,424.92 บาท (สิบเก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบสองสตางค์) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

          ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารได้จั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

          ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังจังหวัดราชบุรีผ่านทางอีเมล์ ratchaburi@dpt.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 26 มีนาคม 2562 โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี จะชี้แนจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://pvnweb.dpt.go.th/ratchaburiและ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 26 มีนาคม 2562

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี