ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 25 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 1 คน)
 

           กรมป่าไม้มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 699,000.00 บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.foreat.go.th/ratchaburi/index.php,www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3220 1395 ในวันและเวลาราชการ

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังกรมป่าไม้ ผ่านทางอีเมล์ www.forest_10@forest.go.th กรมป่าไม้จะชี้แจงรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์www.foreat.go.th/ratchaburi/index.php,www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2562


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี