ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 26 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,986,000.00 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aecthaibiz.com/province/org.html?pv=๗๐หรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3233 4727 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี