ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องล้างทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูงจำนวน 1 ชุด

วันที่ 30 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)
 
          นายสุภัค ปิติภากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม เปิดเผยว่ามีความประสงค์จะสอบราคาเครื่องล้างทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ของโรงพยาบาลโพธาราม
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
          1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
          2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
          3. ไม่เป็นผู้ได้อกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่า
          4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 032-355300-9 ต่อ 640

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี