ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 คัน

วันที่ 26 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 13 คน)
 

             สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 คัน โดยยกเลิกทะเบียน รายละเอียดดังนี้

1.รถยนต์โฟร์วิลล์ หมายเลขทะเบียน กค – 63 เพชรบุรี กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2.รถยนต์ ยี่ห้อ Mitsubishi หมายเลขทะเบียน บฉ – 1215 เพชรบุรี กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

3.รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Yamaha หมายเลขทะเบียน กนต – 671 เพชรบุรี กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

            ผู้สนใจขอรับรายละเอียดได้ที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 จังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 181 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0 3242 5107 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2562

            กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.2 จังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 181 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ซื้อต้องลงชื่อและนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย

           


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี